Yleiset palveluehdot
Versio 2.2 huhtikuu 2019

1 Soveltamisala ja määritelmät
1.1 Nämä yleiset ehdot säätelevät niitä palveluita (myöhemmin Palvelu), joista tehdään sopimus tässä Sopimuksessa. Nämä Yleiset palveluehdot ovat ensisijaiset muihin mahdollisiin ehtoihin nähden.
1.2 Sopimuksessa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä:
Sopimus viittaa tähän molempien osapuolien allekirjoittamaan sopimusasiakirjaan yhdessä Yleisten palveluehtojen ja muiden mahdollisten liitteiden kanssa.
Sopimuskausi viittaa ajanjaksoon, jonka Sopimus kattaa.
Asiakas viittaa juridiseen henkilöön, joka on allekirjoittanut sopimuksen.
ILT viittaa yritykseen ILT Oppiminen OY (2930327-5).
Palvelu viittaa palveluun Lukulumo.

2 Palvelun muoto ja kattavuus
2.1 Palvelu ja sen kattavuus kuvaillaan ILT:n verkkosivuilla. Palvelun sisältö ja muoto muuttuu jatkuvasti. Tällainen muutos voi johtaa Palvelun sisällön laajenemiseen tai supistumiseen.

3 Palvelun käyttö
3.1 Asiakas voi käyttää Palvelua eri sovellusten kautta, jotka voivat vaihdella ajan kuluessa.
3.2 Asiakkaan työntekijät ja oppilaat voivat käyttää palvelua kirjautumistietojen avulla, joita ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

4 Rajoitettu käyttöoikeus
4.1 Asiakas on tietoinen, että Sisältö koostuu tekijänoikeuden suojaamista teoksista ja että Asiakkaalla on niihin ainoastaan rajoitettu käyttöoikeus tässä Sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaan.
4.2 Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Sisältöä muulla tavoin kuin tämä Sopimus sallii ja Asiakas huolehtii siitä, että sekä työntekijät että lapset kunnioittavat tekijänoikeutta.
4.3 Sisältöä saavat käyttää ainoastaan työntekijät ja lapset, jotka työskentelevät tai ovat kirjoilla Asiakkaan organisaatiossa.
4.4 Lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa erityisesti mainittuja tapauksia tai pakottavan lain alaisia tapauksia Palvelun sisältöä ei saa kopioida.
4.5 ILT:llä on oikeus tutkia Asiakkaan tapaa käyttää Palvelua, mikäli on havaittavissa epätavallisia käyttötapoja. Sellaisessa tapauksessa Palveluntarjoaja ja Asiakas tekevät yhteistyötä löytääkseen syyn ja ratkaisun ongelmaan, esimerkiksi lisäämällä lisenssien määrää.
4.6 Palvelua ei saa käyttää päiväkoti-, esikoulu- tai koulutoiminnan ulkopuolella.

5 Hinta ja maksaminen
5.1 Sopimuksessa ilmoitettu hinta ei sisällä arvonlisäveroa tai muita mahdollisia veroja.
5.2 Sopimuksessa ilmoitettu hinta perustuu Asiakkaan toiminnan alaisina olevien lasten määrään. Mikäli lukumäärä on muuttunut sopimusjakson päättyessä, on ILT:llä oikeus muuntaa hinta koskemaan senhetkistä lukumäärää. ILT noutaa tiedot lapsimääristä viranomaisilta.
5.3 ILT:llä on oikeus laskuttaa etukäteen jokainen Sopimusjaksoon kuuluva 12 kuukauden jakso.
5.4 Maksuehtona on 30 päivän netto. Maksun viivästyessä peritään lain mukainen viivästyskorko.
5.5 Sopimusta jatkettaessa Sopimuskauden loputtua ILT:llä on oikeus tarkistaa Palvelun hinta.

6 Sopimuskausi ja sopimuskauden jatkaminen
6.1 Tämä sopimus on voimassa Sopimuksessa ilmoitetun sopimuskauden ajan. Sopimusta jatketaan automaattisesti uudella 12 kuukauden mittaisella sopimuskaudella, mikäli kirjallista irtisanomista ei tehdä viimeistään yhtä kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä, olettaen että palvelun hinta lasta kohden ei ole noussut enempää kuin Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin verran kautta kohti.
6.2 Sopimusta pidennettäessä pätevät ILT:n silloin voimassa olevat Yleiset Palveluehdot. Ne julkaistaan ILT:n kotisivuilla.
6.3 Mikäli Asiakas maksaa Sopimusta pidentävän laskun, pidetään tätä hyväksyntänä Palvelun sopimuskauden pidentämiselle.

7 Irtisanominen ja sopimuksen raukeamisen seuraukset
7.1 Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen välittömästi, mikäli toinen osapuoli syyllistyy ratkaisevaan sopimusrikkeeseen. Maksun viivästymistä pidetään ratkaisevana sopimusrikkeenä.
7.2 Sopimuksen rauettua ILT:llä on oikeus välittömästi päättää Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun.
7.3 Sopimuksen rauettua kaikki Palvelua koskevat maksut on maksettava välittömästi.

8 Vastuu
8.1 ILT ei vastaa epäsuorista tai jälki- ja seurausvahingoista.
8.2 Tämän Sopimuksen mukaan ILT:n vastuu ei missään olosuhteissa ylitä summaa, jonka Asiakas on vuoden aikana maksanut Palvelusta.
8.3 Asiakkaan on esitettävä mahdolliset vaatimuksensa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Asiakas sai tietää tai Asiakkaan olisi pitänyt saada tietää seikasta, johon Asiakas perustaa vahingonkorvausvaatimuksensa.
8.4 ILT:n vastuu virheistä, viivytyksestä tai käyttökatkosta Palvelussa rajoittuu velvollisuuteen korjata seikka parhaan kykynsä mukaan kohtuullisen ajan kuluessa.

9 Henkilötiedot
9.1 Palvelu käsittelee tavalla tai toisella henkilötietoja, jolloin ILT:stä tulee henkilötietojen käsittelijä. Osapuolien on siksi varmistettava, että erillinen Henkilötietojen käsittelysopimus on laadittu tai laaditaan.

10 Erityisesti käännöksistä
10.1 Lukulumo-palveluun kuuluu sisällön osien käännöksiä. ILT:n tavoitteena on ylläpitää käännösten korkeaa laatua, mutta ILT ei anna takuita virheiden puuttumisesta. Asiakas on täten tietoinen, että käännöksissä voi olla kielellisiä virheitä. Tämän lisäksi Palvelussa voi esiintyä eri kielten eri murteita ja variantteja.

11 Muuta
11.1 Tämän Sopimuksen mukaan Asiakas ei saa luovuttaa oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan eteenpäin.
11.2 ILT saa luovuttaa Sopimuksen yhtiölle, joka kuuluu samaan konserniin. Sen lisäksi ILT saa luovuttaa Sopimuksen yhtiölle, jonka kanssa fuusioituu.
11.3 Asiakas sitoutuu käsittelemään tätä Sopimusta ja kaikkea ILT:tä ja Palvelua koskevaa tietoa luottamuksellisesti. Poikkeuksena tästä ne velvollisuudet, joita Asiakkaalla on julkisuusperiaatteen mukaan ja sovellettavien kunnallisten säädösten mukaan.

12 Sovellettava laki ja kiistanratkaisu
12.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
12.2 Mahdolliset kiistat ratkaistaan suomalaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Tilaa uutiskirjeemme!