Här hittar du allmänna villkor avseende Lukulumo

Allmänna Villkor
Version 2.0, juni 2018

1 Tillämplighet och definitioner
1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster (nedan definierad som Tjänsten) som avtalats i detta Avtal.
1.2 Följande terminologi och definitioner används i Avtalet:
Avtalet avser detta av båda parter undertecknade avtalsdokument tillsammans med dessa Allmänna Villkor och eventuella övriga bilagor.
Avtalsperioden avser den tidsperiod som avtalet omfattas av.
Kunden avser den juridiska person som har undertecknat avtalet.
ILT avser företaget ILT Oppiminen OY
Tjänsten avser tjänsten Lukulumo

2 Tjänstens utformning och omfattning
2.1 Tjänsten och deras omfattning beskrivs i detalj på ILTs webbsida. Tjänstens innehåll och utformning ändras kontinuerligt. Sådan förändring kan både innebära utökning eller minskning av Tjänstens innehåll/utbud.

3 Tillgång till Tjänsten
3.1 Kunden erhåller tillgång till Tjänsten via olika appar som kan variera över tid.
3.2 Kundens personal och elever får access till tjänsten via en inloggning som inte får spridas till obehöriga.

4 Begränsad nyttjanderätt
4.1 Kunden är medveten att Tjänsten innehåller upphovsrättsligt skyddade verk och att Kunden endast erhåller en begränsad nyttjanderätt i enlighet med villkoren i detta Avtal.
4.2 Kunden förpliktar sig att inte nyttja Tjänsten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt detta Avtal och Kunden skall tillse att både personal och elever/barn respekterar upphovsrätten.
4.3 Utbudet får endast användas enbart av personal och elever/barn som arbetar eller är inskrivna vid Kundens verksamheter.
4.4 Med undantag av vad som särskilt anges i detta Avtal eller som följer av tvingande lag, får Tjänstens innehåll inte kopieras.
4.5 ILT äger rätt att löpande studera Kundens användning av Tjänsten för att identifiera eventuella onormala nyttjandemönster. I sådant fall skall ILT och Kunden samarbeta för att identifiera orsaken och hitta en åtgärd, exempelvis utöka antal licenser.
4.6 Tjänsten får inte användas utanför förskoleverksamheten (exempelvis av barn och föräldrar hemma)

5 Pris och betalning
5.1 I Avtalet angivet pris exkluderar moms och eventuell annan skatt.
5.2 Det i Avtalet angivna priset för Tjänsten baseras på antal barn som Kunden har sin verksamhet. Om detta antal har ändras när avtalsperioden är slut har ITL rätt att justera priset baserat på det aktuella antalet. ILT inhämtar sådana siffror från Skolverket.
5.3 ILT äger rätt att fakturera i förskott avseende varje 12-månadersperiod inom Avtalsperioden.
5.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
5.5 Vid förlängning av Avtalet efter Avtalsperiodens slut har ILT rätt att justera priset på Tjänsten.

6 Avtalsperiod och förlängning
6.1 Detta Avtal gäller under den i Avtalet angivna avtalsperioden. Avtalet förlängs automatiskt med en ny avtalsperiod om 12 månader om ingen skriftlig uppsägning har gjorts senast en månad innan den innevarande avtalsperiodens slut, och givet att priset per barn inte höjts mer än det av Statistikcentralens stipulerade konsumentprisindex för perioden.
6.2 Vid förlängning av Avtalet gäller ILTs vid det tillfället gällande Allmänna Villkor. Dessa finns publicerade på ILTs hemsida.
6.3 Betalning av förlängningsfaktura av Kunden skall oavsett ovan anses som en acceptans på förlängning av Tjänsten.

7 Uppsägning och följder av avtalets upphörande
7.1 Part kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om andra parten gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Dröjsmål med betalning skall anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.
7.2 Vid Avtalets upphörande har ILT rätt att omedelbart avsluta Kundens tillgång till Tjänsten.
7.3 Vid Avtalets upphörande förfaller alla betalningar avseende Tjänsten till omedelbar betalning.

8 Ansvar
8.1 ILT ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador.
8.2 Under alla omständigheter skall ILTs ansvar enligt detta Avtal aldrig överstiga ett belopp motsvarande de avgifter som Kunden erlagt under ett år för Tjänsten.
8.3 Eventuella krav från Kunden måste framställa senast tre månader från den dag som Kunden fick kännedom om eller borde fått kännedom om det förhållandet som Kunden anser vara skadeståndsgrundande.
8.4 ILTs ansvar vid fel, fördröjning eller avbrott avseende Tjänsten begränsas till en skyldighet att efter bästa förmåga åtgärda sådant förhållande inom skälig tid.

9 Personuppgifter
9.1 Tjänsten hanterar på ett eller annat sätt personuppgifter vilket för att ILT blir ett Peronuppgiftsbiträde. Partena skall därför säkerställa att ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat eller upprättas.

10 Särskilt om översättningar
10.1 I tjänsten Lukulumo ingår översättningar av delar av utbudet. ILT strävar efter att upprätthålla en hög kvalitet på översättningarna, men ILT lämnar inga garantier avseende avsaknad av fel. Kunden är således medveten om att översättningarna kan innehålla språkliga fel. Vidare kan olika dialekter av språken förekomma i Tjänsten.

11 Övrigt
11.1 Kunden får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal.
11.2 ILT får överlåta Avtalet till bolag som ingår i samma koncern. Vidare får ILT överlåta Avtalet till ett bolag som förvärvar den verksamhet som ILT bedriver.
11.3 Kunden förpliktar sig att behandla detta Avtal och all information avseende ILT och Tjänsten konfidentiellt, dock med undantag för de skyldigheter Kunden har enligt offentlighetsprincipen och tillämpliga kommunala regler,

12 Tillämplig lag och tvistelösning
12.1 Finsk lag skall tillämpas på detta Avtal.
12.2 Eventuella tvister skall avgöras av finsk allmän domstol.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!